W jaki sposób mejoza przyczynia się do różnorodności genetycznej?

Podczas profazy I mejozy, homologiczne chromosomy krzyżują się i przekazują informacje genetyczne z komórek macierzystych i ojcowskich. Gdy tak się dzieje, powstała komórka haploidalna zawiera własną informację genetyczną.

Trzy przypadki wystąpienia mejozy powodują różnorodność genetyczną komórki potomnej. Po pierwsze, istnieje przypadkowe powiązanie między gametami męskimi i żeńskimi. Ponieważ każdy z nich ma swój własny skład genetyczny z procesu mejozy, a każdy przyczynia się do następnej komórki, daje to unikalne informacje. Podczas mejozy, homologiczne chromosomy krzyżują się z profazą I i łączą się w pary podczas metafazy I. Jako część profazy I, homologiczne chromosomy mają wspólną informację genetyczną. W rezultacie istnieją cztery unikalne chromatydy. Chromatydy losowo dzielą się, a następnie losowo wyrównują, co powoduje różnorodność genetyczną.

Proces wymiany informacji między męskimi i żeńskimi gametami nazywany jest rekombinacją genetyczną. Ponieważ trudno jest ograniczyć unikalne kombinacje genów przechodzących z gamet męskich i żeńskich do ich komórek potomnych, sprzyja to różnorodności genetycznej organizmów. Ponieważ liczba chromosomów zmniejsza się z diploidalnych do haploidalnych podczas mejozy, muszą powstać 23 unikalne pary chromosomów. Wszystko to odbywa się na czterech głównych etapach mejozy I: profaza I, metafaza I, anafaza I i telefaza I oraz cytokinezy. Następnie następuje Meiosis II.